بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین در شهر اهواز

بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین در شهر اهواز

بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین در شهر اهواز , بیمه تجارت الكترونیك عوامل انسانی

رفتن به سایت اصلی

فهرست مطالب عنوان                                                                                                    صفحه فصل اول : کلیات تحقیق 1-1 مقدمه. 2 1-2 بیان مسأله. 3 1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 3 1-4 اهداف تحقیق.. 4 1-5 فرضیات تحقیق.. 4 1-6 روش انجام تحقیق.. 4 1-7 متغیرهای تحقیق.. 5 1-8 واژگان كلیدی.. 5 1-8-1 بیمه. 5 1-8-2 بیمه نوین.. 6 1-8-3 تجارت الكترونیك.. 6 1-8-4  عوامل انسانی.. 6 فصل دومادبیات و پیشینه تحقیق 2-1 مقدمه. 8 2-2 تعاریف کلی از بیمه. 9 2-3 عناصر تشكیل دهنده بیمه. 9 2-3-1  خطر. 10 2-3-2  حق بیمه. 10 2-3-3  خسارت.. 11 2-4 انواع کلی بیمه. 11 2-5 انواع کلی تقسیمات بیمه در ایران. 12 2-6 تاریخچه شرکت بیمه نوین.. 14 2-7 انواع خدمات بیمه ای بیمه نوین.. 15 2- 8 مأموریت.. 15 2-9 چشم انداز 15 2-10 حوزه های راهبردی، اهداف و راهـبردهای اصـلی شرکت بیمه نوین.. 16 2-11 سهامداران شرکت بیمه نوین.. 17 2-12 تعریف تجارت الکترونیک.. 17 2-13  تاریخچه تجارت الكترونیكى.. 18 2-14 انواع تجارت الکترونیک.. 19 2-15 چارچوب تجارت الكترونیك.. 21 2-16  مراحل تجارت الكترونیك.. 21 2-17 مدل هاى تجارت الكترونیك.. 23 2-18  مزایاى تجارت الكترونیكى.. 25 2-19 موانع تجارت الكترونیكى.. 27 2-20  پیشینه تحقیق.. 27 2-21  اهمیت پیشینه در تحقیقات.. 28 فصل سومروش های انجام تحقیق 3-1 مقدمه. 34 3-2 روش انجام تحقیق.. 35 3-3 جامعه آماری.. 35 3-4  نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 35 3-5  روش گردآوری اطلاعات.. 36 3-6  ابزار گردآوری اطلاعات.. 36 3-7  روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها 37 3-7- 1 روایی.. 37 3-7-2 پایایی.. 38 3-7-2-1 ضریب آلفای کرونباخ 39 3-7-2-2 ضریب پایایی تنصیف.. 39 3-8  روش تجزیه و تحلیل دادها 40 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 4-1 مقدمه. 42 4-2 تجزیه و تحلیل داده ها 42 4-3  تحلیل های توصیفی.. 43 4-3-1  جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. 44 4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان. 45 4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 46 4-3-4  نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 47 4-4  تجزیه و تحلیل استنباطی.. 48 4-5  آزمون فرضیه ها 49 4-5-1  آزمون فرضیه اول. 50 4-5-2  آزمون فرضیه دوم. 51 4-5-3  آزمون فرضیه سوم. 52 4-5-4  آزمون فرضیه چهارم. 53 4-6  خلاصه فصل چهارم. 55 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1  مقدمه. 57 5-2  نتیجه گیری.. 57 5-2-1  نتیجه گیری از فرضیه اول. 57 5-2-2  نتیجه گیری از فرضیه دوم. 58 5-2-3  نتیجه گیری از فرضیه سوم. 58 5-2-4  نتیجه گیری از فرضیه چهارم. 59 5-3  نتیجه گیری کلی تحقیق.. 59 5-4  راهکار ها و پیشنهادات.. 60 ( منــــابع   و   مــــآخذ ) 61 پرسشنامه. 64 1-1 مقدمه در جهان‌ امروز بیمه در زندگی اقتصادی‌ جوامع نـقش مـهمی بـر عهده دارد. صنعت بیمه‌ منابع اقتصادی محدود کشور را‌ مورد استفاده قرار می‌دهد. این منابع در صورت عدم استفاده از آنها در صـنعت بیمه می ‌توانست‌ در تولید سایر کالاها‌ و خدمات‌ بکار رود. این صنعت مانند بسیاری‌ از حرفه ‌های خـدماتی تا حدودی کاربر اسـت، یعنی‌ در مـقایسه با دارایی‌های سرمایه ‌ای نیروی‌ کار بیشتری را مورد استفاده قرار می‌دهد. البته با استفاده فزاینده از رایانه برای انجام کارهایی که‌ قبلا به‌ صورت دستی صورت می‌گرفت این وزنه به‌ نفع سرمایه در حال تغییر است. صنعت بیمه در قبال اسـتفاده از منابع اقتصادی خدمات متنوعی‌ مطابق با خواست مردم ارائه می ‌دهد، که بخش‌ عمده زندگی و سیر توسعه کشورها‌ را‌ تشکیل‌ می ‌دهد. در ابتدای فصل توضیح مختصری درخصوص نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین تحت عنوان تعریف مسئله ارائه شده و سپس ضرورت و اهمیت تحقیق ، سوالات تحقیق و اهداف تحقیق و متغیر های تحقیق به طور مختصر شرح داده می شود و همچنین روش های دست یابی به این اهداف نیز مشخص خواهد شد. لذا در آخر هم واژگان کلیدی تحقیق به طور جداگانه ای تشریح می شوند.  1-2 بیان مسأله صنعت بیمه به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصاد کشور باید به صورت الکترونیکی فعالیت نماید. هر چند برای این کار نیاز است تا زیرساخت ها فراهم شود اما متاسفانه در حال حاضر صنعت بیمه در کشور به روش سنتی اداره می شود و سیستم های موجود نیز جوابگوی حجم بالای فعالیت هایی که در این صنعت انجام می گیرد نیست. این در حالی است که شرکت های مشابه خارجی سعی می کنند کلیه فعالیت های خود را به سمت الکترونیکی شدن هدایت کنند. (كریمی ، 1383( با توجه به این كه در كشور ما هنوز تجارت الكترونیك به طور كامل انجام نمی‌شود ونیز به دلیل عدم شناخت مردم از این روش تجاری ونیز با تاكید بر این موضوع كه دنیای امروز بر پایه استفاده از امکانات اینترنتی پیش می‌رود، وارد نشدن به این عرصه، می‌تواند موجبات عقب ماندگی بیشتری اقتصاد كشوری را فراهم آورد. لذا ما در این پروژه تصمیم گرفتیم نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین در شهر اهواز را مورد بررسی قرار دهیم. 1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق تجارت الكترونیكی فرصت­هایی را فراهم می كند تا كیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان بهبود یافته و آنها قادر باشند درهر دقیقه از شبانه روز به خدمات و اطلاعات جهت صدور بیمه نامه مورد نظر با استعلام نرخ با اعلام خسارت دسترسی داشته  باشند. استقرار تجارت الكترونیكی و استفاده از فناوری اطلاعات در تعامل میان شركت­های بیمه و مشتریان می تواند مزایای عدم مراجعه حضوری برای دریافت خسارت ، ارائه خدمات  بی شماری همچون قابلیت ارائه خدمات در تمام اوقات شبانه روز سریع و مطمئن ، جلوگیری از تقلبات بیمه ای و افزایش درآمد شركت بیمه را در پی داشته باشد، لذا بنظر میرسداستقرار تجارت الكترونیك درآن امری ضروری واجتناب ناپذیرمی باشد. (كریمی ، 1383) مجموعه این عوامل باعث شده تا كشورهای مختلف جهان به سرعت نسبت به تهیه و تنظم سیاست­هایی در زمینه تجارت الكترونیك و تسهیل و تقویت آن اقدام كنند. 1-4 اهداف تحقیق  بررسی میزان تاثیر عوامل انسانی ، سازمانی ، فرهنگی و فنی بر تحقق تجارت الكترونیك در بیمه نوین در اهواز بررسی و شناسایی مشکلات موجود بر عملکرد تجارت الکترونیک در بیمه نوین در اهواز ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود عملکرد تجارت الکترونیک در بیمه نوین در اهواز 1-5 فرضیات تحقیق عوامل سازمانی بر تحقق تجارت الكترونیك در بیمه ی نوین  در اهواز تاثیرگذار می باشد. عوامل انسانی بر تحقق تجارت الكترونیك در بیمه ی نوین در اهواز موثر است. عوامل فنی بر تحقق تجارت الكترونیك در بیمه ی نوین  در اهواز تاثیر دارد. عوامل فرهنگی بر تحقق تجارت الكترونیك در بیمه ی نوین در اهواز تاثیر دارد. 1-6 روش انجام تحقیق برای انجام این پژوهش  به مطالعه وبررسی تحقیقاتی كه در این زمینه انجام شده است ، پرداخته شده و با استفاده از مقالات امكان سنجی ارائه ی محصولات بیمه ای موجود. با كمك گرفتن از راهنمایی های افراد با تجربه در بیمه ی آسیا. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پروژه از روش های آماری توصیفی و روش تحقیق همبستگی یک متغیره ای برای نمایش اطلاعات جمعیت شناختی و استفاده از جدول فراوانی و نمودار ها بهره می گیریم. روش گرداوری اطلاعات در این پروژه از طریق توزیع پرسشنامه در میان کارشناسان صنعت بیمه نوین و به صورت میدانی بوده است. 1-7 متغیرهای تحقیق عوامل انسانی : عواملی که شامل مولفه های مهارت و توانایی فردی ، انگیزش و ویژگی های شخصیتی افراد درون سازمان می باشد. عوامل فنی : به بررسی وجود یا عدم وجود دانش لازم جهت توسعه سیستم ، میزان دسترسی به امکانات سخت افزاری ، نرم افزاری و ارتباطات مورد نیاز برای توسعه سیستم می گویند. عوامل فرهنگی : عواملی که چگونگی احساس کاربران نهایی را در خصوص سیستم پیشنهادی مورد سنجش قرار داده که ایا سیستم پیشنهادی در جو سازمانی موردنظر  و برون سازمانی مورد پذیرش واقع خواهد شد یا خیر.   جامعه ی آماری این پژوهش شعب بیمه ی نوین در شهر اهواز می باشد و با استفاده از فرمول های آماری انتخاب حجم نمونه ، نمونه ی مناسب انتخاب می شود.

 • مبانی نظری و پیشینه ماهیت یادگیری

  مبانی نظری و پیشینه ماهیت یادگیری مبانی نظری و پیشینه ماهیت یادگیری , مبانی نظری و پیشینه ماهیت یادگیری , مبانی نظری و پیشینه ماهیت یادگیری(فصل دوم مقاله) رفتن به سایت اصلی مبانی نظری و پیشینه ماهیت یادگیری(فصل دوم مقاله)…

 • نمایش اطلاعات در برنامه #C بوسیله DropDownList

  نمایش اطلاعات در برنامه #C بوسیله DropDownList نمایش اطلاعات در برنامه #C بوسیله DropDownList , Aspnet , C , برنامه نویسی , برنامه نویسی تحت وب , برنامه نویسی تحت شبکه رفتن به سایت اصلی برنامه به زبان #Cو در…

 • گزارش کارآموزی شرکت کنسرو کرج

  گزارش کارآموزی شرکت کنسرو کرج گزارش کارآموزی شرکت کنسرو کرج , گزارش کاراموزی شرکت کنسرو کرج , کاراموزی شرکت کنسرو کرج , کارورزی شرکت کنسرو کرج , دانلود گزارش کارآموزی شرکت کنسرو کرج , شرکت , کنسرو , کرج رفتن…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض و ابهام نقش

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض و ابهام نقش مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض و ابهام نقش , مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض و ابهام نقش , معانی لغوی استرس , تعاریف و مفاهیم استرس , استرس شغلی…

 • آسانترین راه کسب درآمد از اینترنت

  آسانترین راه کسب درآمد از اینترنت آسانترین راه کسب درآمد از اینترنت , کسب درآمد در منزل , کسب درآمد از اینترنت , کتاب کسب درآمد از اینترنت , کسب درامد , درامد میلیونی , درآمد , کار در منزل…

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *