مقاله مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی

مقاله مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی

مقاله مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی , مقاله مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی , مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی

رفتن به سایت اصلی

مقاله مقایسه گلستان  سعدی با بهارستان جامی مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی » فهرست مندرجات رساله 1- چکیده رساله  ……………………………………………………………………………………………………. 9 2- پیشگفتار ………………………………………………………………………………………………………… 10 بخش اول :      انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق ) ….. 13-26 1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 13-14 2- فصل اول                      1- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول ………………………………. 15                                                  2- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم ………………………………. 15                                           3- ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم ……………………………………….. 16 3- فصل دوم                     1- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات …………… 17           1- موزون مرسل 2- موزون فنی                                          2- تقسیم بندی نثر موزون به دو دسته                                                                               3- ویژگی های نثر موزون مرسل  …………………………………………. 18                                          4- ویژگی های نثر موزون فنی ……………………………………….. 18-19                                          5- دیدگاه نثر نویسان درباره نثر موزون فنی ………………………. 19-20 4- فصل سوم                   1- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات………….. 21-22                                         2- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم ……………………………….23                                         3- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی .. 24 1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..30 2- فصل اول           1- بحث لغوی مقامه  …………………………………………………………………………. 31                                2- مقامات در معنی اصطلاحی  …………………………………………………………… 32                                3- ویژگی های مقامه ……………………………………………………………………33-34 3- فصل دوم           1- گلستان و مقامات  …………………………………………………………………….35-37                                 2- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  ………………………………………………38-40                                 3- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  « جدال سعدی با مدعی » و « مقدمه کتاب »                                  4- وجوه اختلاف گلستان و مقامات   ……………………………………………..41-42 4- فصل سوم          1- مقامات حمیدی  ………………………………………………………………………43-44                                 2- ارزش مقامات حمیدی در نثر فارسی   …………………………………………44-45                                 3- مقایسه گلستان سعدی و  مقامات حمیدی  ……………………………………46-49  بخش سوم :            مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان  ………………….. 53-70 2- فصل اول             1-  ویژگی های سبکی گلستان سعدی   …………………………………………..53-57                                 2- ویژگی های سبکی بهارستان جامی   …………………………………………..58-60 3- فصل دوم             مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان     بخش چهارم :                     مقایسه حکایت های گلستان و بهارستان ………… 73-103 1- مقدمه    ………………………………………………………………………………………………………………73 2- بررسی بابهای گلستان و بهارستان از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق   …………………………..73-74 3- تشابه موضوع و مفهوم در حکایت اسکندر مقدونی   ……………………………………………..74-75 4- تقسیم بندی حکایات گلستان و بهارستان               1- در سیرت پادشاهان …………………….. 76-84  به شش دسته اصلی از جهت اشتراک و افتراق              2- عشق و جوانی  …………………………..85-91  موضوع ،  شیوه سبک و بلاغت                                3- در آداب صحبت …………………………92-95                                                                                                                                             4- سلامت و سلامتی   …………………………96-98                                                                              5- بخشش و بخشندگی  …………………….99-101                                                                              6- قناعت  ……………………………………..102-103 بخش پنجم :        بررسی آیات ، حدیث و اشعار در گلستان و بهارستان ……….. 107-134 1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 107 2- بررسی آیات قرآنی در گلستان                    1- تاکید مطلب   ………………………………….108-114                                                                        2- بار معنایی  ……………………………………………..115 3- بررسی آیات قرآنی در بهارستان                  3- تاکید مطلب  …………………………………..116-117                                                                        4- بار معنایی  ……………………………………………..118 4- بررسی احادیث گلستان                               1- تاکید مطلب   ………………………………….119-120                                                                        2- بار معنایی  ـــــ 5- بررسی احادیث بهارستان                           3- تاکید مطلب  ……………………………………………121                                                                      4- بار معنایی  ـــــ 6- بررسی اشعار عربی گلستان                       1- تاکید مطلب  ……………………………………..122-129                                                                  2- بار معنایی  ـــــ                                                                  3- اشاره به آیه و حدیث ………………………….. 130-131 7- بررسی اشعار عربی بهارستان                    1- تاکید مطلب  …………………………………….. 132-134                                                                  2- بار معنایی  ــــــ                                                                  3- اشاره به آیه و حدیث  ـــــ 8- نتیجه گیری كلی از مقاله ……………………………………………………………………………..136-137  عدی و بهارستان جامی ، باغی است رنگارنگ و تن پوش آن زیبایی های لفظی و معنوی است ، که بر قامت این دو کتاب ، برازنده دوخته شده است . در این رساله سعی بر این است که این دو کتاب به صورت موشکافانه ، مورد نقد و بررسی قرار گیرد . که محتوای رساله، به  پنج  بخش اصلی تقسیم شده است که به ترتیب عبارتند از : 1- بررسی انواع نثر پارسی ، ( قرن چهارم  تا  قرن نهم هـ . ق ) در بستر تاریخ ادبیات . 2- مقامه چیست ؟ و چگونگی شکل گیری آن در ادب پارسی و ویژگی های مقامه نویسی و به راستی آیا گلستان ، نوعی مقامه می باشد ؟ مقایسه مقامات حمیدی و گلستان سعدی . 3- ویژگی های سبکی گلستان سعدی و بهارستان جامی و وجوه اشتراک و افتراق سبکی این دو اثر گرانبهای ادب پارسی . 4- بررسی حکایات گلستان و بهارستان ، از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق و بررسی ویژگی های سبکی و بلاغی حکایات . 5- بررسی آیات و احادیث ، از جهت تاکید مطلب یا بار معنایی و بررسی اشعار عربی از جهت تاکید مطلب یا اشاره شعر ، به آیه و حدیث . 6- نتیجه گیری کلی از مقاله پیشگفتار خدای ، جهان آفرین را سپاس که به من این لطف عظیم را عنایت کرد ، که در گلزاری از معرفت و حکمت قدم بگذارم . و هر لحظه که در این بوستان عشق و محبت ، بیشتر تعمق می کردم ؛ درون خویش ، احساس زایدالوصفی داشتم که در سرزمینی زاده شده ام که محبت و عشق به همنوع ، در رگ های اجدادم ، حیات داشته است . و نشان می دهد که مردم کشورم ، روحشان و کالبد     خاکیشان ، با عشق سرشته شده است . و شاعران و نویسندگان این مرز و بوم ، با نقاشی ماهرانه ی ، با قلم زرین خویش ، بر صفحه دل انسان ها می نگاشتند و نام آنها تا ابد جاودانه می ماند . و خوشبختانه این دو آموزگار بزرگ تعلیم و تربیت ، ادبیات تعلیمی کشورم ، ( سعدی و جامی ) با قلم روان  خویش ، درس دوست داشتن به همنوع ، روی در روی شدن با مشکلات و نهراسیدن از آن ، توکل به         خدا ، مبارزه با پلیدی و زشتی ، روی آوردن به باغ معرفت و دانایی را با فکر و اندیشه جاودانه    خویش ، به ما ملت تمدن ساز ، تقدیم کرده اند . به راستی اگر سعدی نبود ؟ چه بر سر نثر زیبای پارسی می افتاد. هم اکنون زمانی فرا می رسید که باید در فرهنگ لغات ، واژگان پارسی را جستجو            می کردیم. و از زبان شیرین پارسی جز نامی باقی نمی ماند . جامی نیز به گردن ادب پارسی ، حق بزرگی دارد اگرچه در بهارستان ، نتوانسته است مانند : سعدی ، به پختگی و کمال دست پیدا کند . ولی به حق در دوره فضل فروشی نویسندگان پارسی ، که تکّلف و تصنّع را وارد ادبیات کردند . به حق عبدالرحمان جامی ، نیز با سادگی و روانی متن ، به ادبیات پارسی کمک شایان توجهی کرده است . که در این رساله ، در پنج بخش به مقایسه گلستان و بهارستان پرداخته شده است . در پایان لازم است از استادان گرامی : جناب آقایان : دکتر رضا اشرف زاده و دکتر محمد فاضلی کمال سپاس و تشکر را داشته باشم که در این وادی علم و دانش با راهنمایی های و تشویقهای دلسوزانه خویش ، مرا به ادامه کارم دلگرم داشتند . و نکات زیادی از علم و معرفت را از محضر این دو بزرگوار فرا گرفتم . که همیشه فرا راه زندگیم می باشد . و از محضر استادان : دکتر محمد علوی   مقدم ، دکتر محمود مهدوی ، و دکتر تقی وحیدیان  کامیار نیز کمال تشکر را دارم و بی شک تاثیر این شاگردی و ادب آموزی و شهد شیرین آن برای همیشه در زندگیم باقی خواهد ماند و به آن افتخار    می کنم .    

 • پاورپوینت بررسی راه اندازی طرح تجاری به صورت تخصصی و جامع

  پاورپوینت بررسی راه اندازی طرح تجاری به صورت تخصصی و جامع پاورپوینت بررسی راه اندازی طرح تجاری به صورت تخصصی و جامع , دانلود پاورپوینت بررسی راه اندازی طرح تجاری به صورت تخصصی و جامع , تحقیق بررسی راه اندازی…

 • دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری

  دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری , دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری , روش های تفکر , شیوه های تفکر , تعریف خلاقیت (Creativity) , مقایسه خلاقیت ، نوآوری ، کارآفرینی , مراحل فراگرد خلاقیت ,…

 • مقاله دندانپزشكی-تعیین میزان استئواینتگریشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ایمپلنت به روش بدون فلپ در پنج گروه

  مقاله دندانپزشكی-تعیین میزان استئواینتگریشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ایمپلنت به روش بدون فلپ در پنج گروه مقاله دندانپزشكی-تعیین میزان استئواینتگریشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ایمپلنت به روش بدون فلپ در پنج گروه , مقاله تحصیلی , مقاله دندانپزشكی…

 • نقشه های اتوکد روستا نودوزق

  نقشه های اتوکد روستا نودوزق نقشه های اتوکد روستا نودوزق , نقشه های اتوکد روستا نودوزقدانلود نقشه های اتوکد روستا نودوزقدانلود نقشه های اتوکد روستا دانلود نقشه اتوکد روستانقشه اتوکد روستا اتوکد روستا نقشه روستادانلود نقشه اتوکد معماری روستا نودوزق…

 • سیستم مکانیزاسیون اتوماسیون اداری

  سیستم مکانیزاسیون اتوماسیون اداری سیستم مکانیزاسیون اتوماسیون اداری , طرح توجیهی , سیستم , مکانیزاسیون , اتوماسیون اداری رفتن به سایت اصلی این فایل شامل طرح توجیهی سیستم مکانیزاسیون اتوماسیون اداری میباشد. این طرح در قالب doc و در 40…

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *